AB Michadinoy Caddy

Ordnat AB Mykyrinoy photo -  Nizhny Novgorod
1600x1099 | 1284,8 Kb
06.01.2019  12:17

AB Michadinoy Caddy, building of 1865 (architect: I.K. Kasttryukov).
r nAddress: Nizhny Novgorod, 12 Bolshaya Pokrovskaya St., 12
code to blog:

Share:
photos near Nizhny Novgorod
  • Sculpture inviting to enter the tavern
  • Nizhny Novgorod Regional Court
  • AB Michadinoy Caddy
  • Place of the first tram line in Russia
  • Sculpture by Yevgeny Yevstigneeveclecticism  Eclecticism — architecture style on a photo.

 

Nizhny Novgorod — attractions, monuments and sculptures in the photo, Nizhny Novgorod Kremlin.

 


ucadba_a_b_michypinoy
photo©_© 2005–2020      Please put link, if you use materials of current site.